Programmi nimi tuleneb lühendist, mis tähistab prantsuskeelset lauset Liaison entre actions de développement de l’economie rurale. Tõlkes tähendab see “Seosed maamajandust arendavate tegevuste vahel”.

Programmi aluseks on kohalik lähenemine, mis võimaldab paremini ära kasutada maapiirkonna sisemisi arenguvõimalusi. See omakorda aitab tõsta põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõimet, parandada keskkonna ja paikkonna ning eriti maapiirkonna elukvaliteeti ning mitmekesistada majandustegevust. Lisaks on kohalikul algatusel oluline roll inimeste sidumisel uute ideedega, innovatsiooni ja ettevõtlikkuse julgustamisel ning kohalike teenuste arendamisel.

Leader on Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 meede, mille eesmärk on edendada kohalikku algatust.

Leader-tüüpi lähenemine

Leader-tüüpi lähenemise printsiibid:

  • Piirkonnapõhine lähenemine – poliitika rakendamisel võetakse aluseks kohalik tasand, mis võimaldab piirkonna potentsiaali äratundmist ja peamiste kitsaskohtade kindlakstegemist.
  • Altpoolt tulev algatus – kohalikud osalejad otsustavad strateegia väljatöötamise ja seavad kohaliku piirkonna prioriteedid.
  • Avaliku ja erasektori partnerlus – kohalikud tegevusrühmad liidavad avaliku ja erasektori ning määratlevad ja rakendavad kohalikku arengustrateegiat.
  • Uuenduslikkuse soosimine – kohalikke tegevusgruppe julgustatakse toetama tegevusi, mis otsiksid uuenduslikke lähenemisi maapiirkondade arendamisel ja probleemide lahendamisel.
  • Integreeritud ja mitut valdkonda hõlmav lähenemine – soositakse strateegiaid, mis toetavad kohalikku arengut terviklikult ning seovad erinevad sektorid omavahel.
  • Võrgustikutöö edendamine – eesmärk on vahetada saavutusi, kogemusi ja oskusteavet probleemide lahendamisel nii kohalike tegevusgruppide vahel, riigi sees, riikide vahel kui ka üleeuroopalisel tasandil.
  • Koostöö edendamine – ühisprojektide korraldamine koos teises piirkonnas, liikmesriigis või isegi kolmandas riigis asuva Leader-rühmaga või sarnast lähenemist rakendava rühmaga.

Maaelus tegutsevaid sihtrühmi hõlmav lähenemine aitab muu hulgas kaitsta kohalikku loodus- ja kultuuripärandit, tõsta keskkonnateadlikkust ning investeerida ja edendada kohalikke tooteid, turismi ning taastuvaid loodusvarasid.

LEADER programmist toetatud projekti kirjeldus:


Projektiga luuakse majutusvõimalused Harku valda külastavatele matkajatele ning ajutist abi vajavatele inimestele. Kiriku hoone suurest saalist eraldatakse rõduruum, millele ehitatakse kolm külalistuba ja hügieeniruum. Kirikusaali tagumises osas pakutakse võimalust kogukonna kooskäimistele, lugemistoana sisustatavas ruumis tehakse kättesaadavaks valda puudutav turismiinfo, kohalikud lehed ja kirjandus. Külastajatel on võimalus valmistada enesele kohvi ja teed. Lugemistoale ja majutusruumidele tagatakse ligipääs koodlukuga varustatava eraldi ukse ja kaldtee kaudu. Kogukonnaruum, raamatud, ajalehed ja turismiinfo on ligipääsetavad ka ratastooliga.