Laste päevakeskuse käivitamine Harkujärve kogukonnakirikus

KÜSK andis Harkujärve Kiriku Taastamise Seltsile rahalise toetuse summas 29 996, 30 eurot (kakskümmend üheksa tuhat üheksasada üheksakümmend kuus eurot ja 30 senti) projekti elluviimiseks

Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

küsk

 

 

Toetuse saaja kohustus alustama projekti elluviimist 01.08.2014.a ja lõpetama projekti hiljemalt 31.08.2015.a.
Tühjana seisnud kirikuhoonesse rajatakse kogukonnakeskus, mis pakub ümberkaudsetele noortele peredele vajalikke teenuseid, korraldab kärajaid ning kultuuriüritusi.
Projekti käigus avatakse esmajärjekorras laste ja noorte päevakeskus, mis on avatud viiel päeval nädalas kell 13.00-18.00, lastel ning noortel on võimalus veeta vaba aega, osaleda ringitöös, saada vajadusel kerget einet, individuaalset õpiabi, juhendamist ja hingeabi.
Projekti elluviimise tulemusel paraneb teenuste kättesaadavus ning kujuneb välja tulemuslik koostöö teiste seltside ja avaliku sektori asutustega.
Projekti sihtgrupiks on Harkujärve piirkonna noored pered ja põhikooli lapsed (160). Alasihtgrupiks on puudustkannatavad pered, kellele osutatakse erilist tähelepanu.
Tegevuste fookuses on sihtgruppide vaimne ja füüsiline tervis ning toimetulek. Edu saavutamiseks sõlmitakse koostöölepped vallavalitsuse, põhikooli ja teiste partneritega, viiakse ellu annetuste kogumise ja avalike suhete strateegia.
Kogu Harkujärve kiriku kasutusele võtmine kogukonda suunatud teenuste osutamise ja vaba aja veetmise keskusena suurendab sotsiaalset sidusust, toimub mitmes etapis ja on rahastatav erinevatest allikatest (omavalitsuse toetus, kirikuvalitsuse osalus, lapsevanemate osalus, riigieelarve, annetused, ettevõtjate toetused, projektfinantseerimine ja teenuste müük).
Esimestel etappidel loodud väärtus ning teostatud tegevused loovad tingimused järgmistele, üksteist toetavateletegevustele.