september 21, 2014

Default title

Tänan kõiki toetajaid, kes on leidnud võimalusi panustada Harkujärve Kogukonnakiriku taastamisse ja käivitamisse.

Nagu kindlasti teate on Harkujärve kirik ehitatud suurannetaja Aino Järvesoo poolt laste ja perede kirikuks. Me täidame tema testamenti ja tahet jätkuvalt. Lisaks Jumalateenistustele ja kiriklikele talitustele toimub kirikus igapäevane lastetöö. Soklikorrusel toimetab noorte valla noorsootöötaja Triinu Laasi eestvedamisel, toimivad huviringid nagu loovuslabor, tants, robootika, draamastuudio. Sügisel alustas koorirõdule väljaehitatud klassiruumis õppetööd klassijuhataja Anna – Kaisa Laurand Harkujärve Põhikooli 1. B klassiga. Klassis on 14 õpilast. Rõõmustame meile osaks saava lapsevanemate ja valla- ja koolijuhtide usalduse üle. Paraku toob see kaasa rohkem kohustusi ja väljaminekuid.

Laste turvalisuse tõstmiseks teisaldasime möödunud aastal koostöös vallavalitsusega bussipeatuse sügavamale kiriku maale ning ehitasime annetajate abiga tee. Tänan südamest kõiki teid, kellele läheb korda, et lapsed saaksid puhta jalaga nii kooliteele kui päevakeskusesse. Lisaks Kodanikuühiskonna Sihtkapitali ja Harku Valla toetustele oleme võinud kogeda nii kohalike elanike kui ka kaugemate mõttekaaslaste tuge. Harkujärvel jätkub EELK Tallinna Peeteli koguduse missioon panustada laste arengu kaudu Eesti tulevikku.

Ka järgmine suurem ja praegu veel pooleliolev projekt on seotud turvalisusega ning selle tagamiseks vajalike turvauste, vaheseinte ja automaatse tuletõrjesignalisatsiooni (ATS) paigaldamisega. Palume selleks hea tahtega inimeste abi. Kindlasti saate olla abiks toetajate leidmisel rääkides meie missioonist tuttavate ettevõtjate ja otsustajatega. ATS süsteemi paigaldamise rahaline maht on 8626,00 EUR. Sellest 50% on tasutud. Ülejäänus ootame kõigi abi, kes mõistavad turvatunde tähtsust lapse arengule ning täiskasvanute tööle.

Saate annetada Harkujärve Kiriku Taastamise Seltsi arveldusarvele EE791010220110326017

Avo Üprus

Harkujärve vaimulik

Annetuste kogumise hea tava

Annetuse tegemine on iga inimese võimalus aidata kaasa kas üksikisiku või ühiskondliku probleemi lahendamisele või selle tagajärgede leevendamisele.

Annetus on vabatahtlik rahaline või muu kingitus, millega ei kaasne kohustusi, vastuteenet või teenuse osutamist. Annetusi võib koguda abivajajale edasiandmiseks või annetuse koguja oma tegevuste toetamiseks. Annetus võib olla ühekordne või regulaarne ning annetuste kogumiseks on mitmeid erinevaid mooduseid

HAK-200

Harkujärve Kiriku Taastamise Selts järgib annetuste kogumise hea tava põhimõtteid:

  • Info annetuse koguja kohta on kergesti leitav. See tähendab, et annetuse koguja kodulehel on avaldatud organisatsiooni eesmärgid, aastaaruanded ja ülevaated annetuste senisest kasutamisest, põhikiri, juhtorgani ja töötajate nimed ning organisatsiooni kontaktandmed. Annetajaid teavitatakse ka annetamisega kaasnevatest maksudest ja soodustustest.
  • Annetuste kogumisel öeldakse selgelt, milleks annetust kasutatakse ja milliseid tulemusi annetuse kasutamisega saavutada soovitakse. Kui annetusi kogutakse abivajajale edasi andmiseks, on annetuse tegijal õigus eelnevalt teada, kui suur osa annetusest jääb annetuse kogumise ja vahendamisega kaasnevate kulude katteks.
  • Annetuse tegemiseks ei avaldata survet. Annetuse koguja austab annetaja õigust ise otsustada, kas ja kui palju ta annetab, ning kas ta soovib, et tema nimi annetajana avalikustatakse või mitte.
  • Kogudes annetusi kellegi teise toetamiseks, austatakse abivajaja õigust privaatsusele. Infot tema kohta ei avaldata ilma abivajaja nõusolekuta. Erilist tähelepanu tuleb pöörata laste õiguste kaitsmisele.
  • Annetustena kogutud raha kasutatakse heaperemehelikult, sihipäraselt ja otstarbekalt. Kui juba kogutud annetust ei ole võimalik kasutada, siis annetuse koguja teavitab sellest annetajat ja pakub võimalust annetuse tagastamiseks või lepitakse kokku annetuse edaspidises kasutamises.
  • Annetustena kogutud raha kasutatakse heaperemehelikult, sihipäraselt ja otstarbekalt. Kui juba kogutud annetust ei ole võimalik kasutada, siis annetuse koguja teavitab sellest annetajat ja pakub võimalust annetuse tagastamiseks või lepitakse kokku annetuse edaspidises kasutamises.
  • Annetuse koguja täidab annetajale antud lubadused nii annetuse kasutamise kui ka sellest info andmise osas. Annetuse kasutamisest ning sellega saavutatud tulemustest antakse aru annetuse koguja kodulehel.