Mittetulundusühingu Harkujärve Kogukonnakeskus PÕHIKIRI
I ÜLDSÄTTED
1.1 Mittetulundusühing nimetusega Harkujärve Kogukonnakeskus (edaspidi: Ühing) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud juriidiliste ja füüsiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides, hoolivuse, kaasamise ja osalemise põhimõttel. Ühingu juhatuse asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn. Oma tegevuses juhindub ühing Eesti Vabariigi seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast.
1.2 Harkujärve Kogukonnakeskuse asutamine toimus Mittetulundusühingu Harkujärve Kiriku Taastamise seltsi (asutatud) üldkoosoleku otsusega eesmärkide täitmisest ja edasise tegevuse kavandamisest ning ümber organiseerumisest Harkujärve Kogukonnakeskuseks 20. augustil 2020 seoses seltsi eesmärkide täitmisega. Seltsi eesmärgiks oli Aino Järvesoo mälestuse jäädvustamine ning Harkujärve külas paikneva kirikuhoone renoveerimine ning kasutusele võtmine kogukonnakeskusena.
1.3 Ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajatele, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele.
1.4 Keskuse asutajate visiooniks on aktiivne kultuurielu kodukandis, ühistegevusteks võimekas sidus ja turvaline kogukond ning elanikele vajalike teenuste kättesaadavus. Kogukonnas pööratakse tähelepanu nii võimekatele kui erivajaduste ning nõrgema toimetulekuvõimega isikutele. Aino Järvesoo mälestus on hoitud ja väärtustatud.
1.5 Peamine eesmärk: vastates kogukonna vajadustele ollakse vajalik.
1.6 Keskuse meeskond realiseerib oma visiooni ja eesmärgid läbi järgmiste tegevuste:
a) kodukandi kultuurielu arendamine ja hoidmine, ühistegevuste korraldamine, kohaliku elu arendamine ja koordineerimine ja loome ning koostöövõimaluste pakkumine
b) Aino Järvesoo pärandi hoidmine ja eksponeerimine
c) sotsial- ja kogukonnateenuste pakkumine
d) vabaajategevuste korraldamine
e) ruumide kasutusse andmine teistele vabaühendustele
f) lisavahendite hankimine, hangetes ja konkurssides osalemine
g) vajadusel stipendiumite maksmine
h) majutamine ja turismiinfo jagamine
i) koolitustegevus mittelitsentseeritud mahus
j) muud tegevused
II Keskuse liikmeks vastuvõtmise ning kooseisust väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord
2.1. Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes soovib arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, esitades ühingu juhatusele avalduse, millega kohustub täitma käesolevat põhikirja ja tasub üldkoosoleku poolt kinnitatud sisseastumis- ja liikmemaksu.
2.2. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus või põhikirja punktis 2.6 toodud juhul üldkoosolek.
2.3. Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. Seltsist saab välja astuda ainult majandusaasta lõpul. Seltsi juhatus kustutab pärast käesolevas punktis toodud tähtaja möödumist seltsist väljaastunu seltsi liikmete nimekirjast.
2.4. Ühingu liikme võib seltsist välja arvata juhatuse otsusega, kui:
a) liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud liikmemaksu;
b) ei ole viimase aasta jooksul osalenud ühelgi ühingu üldkoosolekul või keskuse poolt korraldatud üritusel;
c) käitub vääritult või ühingu huve kahjustavalt.
2.5. Ühingu liikme väljaarvamise otsustab juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist. Liikmel on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 2/3 juhatuse liikmetest.
2.6. Ühingu juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval üldkoosolekul.
III. Liikmete õigused ja kohustused
3.1. Ühingu liikmetel on õigus:
a) osaleda hääleõigusega ühingu üldkoosolekul
b) olla valitud ühingu juhatuse, (nõukogu), (revisjonikomisjoni) ja muude organite liikmeks;
c) saada ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ühingu tegevuse kohta
3.2. Ühingu liige on kohustatud:
a) järgima ühingu tegevuses osaledes põhikirja ja vastuvõetud otsuseid;
b) tasuma üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks liikmemaksu;
c) teatama ühingu juhatusele liikmearvestuse pidamiseks oma elu- või tegevuskoha ja aadressi ning isiku- või registrikoodi ning teatama uued andmed hiljemalt 2 kuu jooksul pärast nende muutumist;
d) tasuma liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel
3.3. Liikmemaksule ja sisseastumismaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib ühingu liikmele panna ainult vastastikkusel kokkuleppel.
IV. Üldkoosolek
4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on ühingu üldkoosolek, milles on igal liikmel üks hääl.
4.2. Ühingu üldkoosoleku pädevuses on:
a) põhikirja muutmine
b) eesmärgi muutmine
c) juhatuse liikmete määramine
d) juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes seltsi esindaja määramine
e) ühingule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks
e) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse
4.3. Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:
a) aastaaruande kinnitamiseks
b) juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu liikmetest
c) muudel juhtudel, kui ühingu huvid seda nõuavad.
4.4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks saadab ühingu juhatus vähemalt 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist igale ühingu liikmele samasisulise kirjaliku teate.
4.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole ühingu liikmetest.
4.6.Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud ühingu liikmetest ja põhikiri või seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet.
4.7. Ühingu põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälteenamus ja eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi liikmete nõusolek.
V. Juhatus
5.1.Ühingu tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on 1-3 liiget, juhatust juhib juhatuse esimees.
5.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse kolmeks aastaks.
5.3. Juhatus esindab ühingut kõigis õigustoimingutes.
5.4. Ühingu vara pantimiseks ja/või võõrandamiseks teostatavate tehingute sooritamiseks peab juhatus saama eelneva nõusoleku üldkoosolekult.
5.5. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.

VI. Ühinemine. Jagunemine. Likvideerimine.
6.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
6.2. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
6.3. Ühingu likvideerimisel läheb ühingu vara tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud sarnaste eesmärkidega juriidilisele isikule.