küsk vüf

Äsja lõppes Harkujärve Kiriku Taastamise Selts-i projekti „Laste päevakeskuse käivitamine Harkujärve kogukonnakirikus“ (VYF-SP14-07) Projekti rahastas Eesti- Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Võime julgelt öelda, et projekt täitis lapsevanemate ootused ja saavutas oma eesmärgi. Päevakeskuses alustasid sügisperioodil tööd 8 ringi, sh tantsu- ja võimlemistreeningud.

KÜSK toest kogudustele võite lugeda lisatud lingilthttp://www.eestikirik.ee/kogudused-osana-uhiskonnast

Kodanikuühiskonna Sihtkapital rahastab projekti „Harkujärve kogukonnakeskuse äriplaani koostamine“ summas 2500 €
logo

Harku valda, Harkujärve külas tühjana seisvasse kirikuhoonesse rajatakse kogukonnakeskus, mis pakub ümberkaudsetele elanikele vajalikke erinevaid teenuseid, korraldab kärajaid ning kultuuriüritusi. Käesoleva projekti raames korraldatakse laste ja noorte päevakeskuse äriplaani koostamine ning paralleelselt kohandatakse renoveerimist vajavad ruumid teenuse osutamiseks. Renoveerimiseks vajalikud vahendid on planeeritud teiste projektidega. Päevakeskuse pindala on 200 m2 Kogukonnakeskus jäädvustab ja säilitab kiriku ehitamise algatanud ja rahastanud metseen Aino Järvesoo mälestuse püsiekspositsiooniga.

Äriplaani koostamisega määratletakse selleks vajalikud kulud ja tulud, leitakse teenuste tasuvuspunkt. Tulu investeeritakse organisatsiooni ja kogukonna arengusse. Äriplaani koostajad töötavad kiriku soklikorrusel, kuhu päevakeskus rajatakse.

Projekti sihtrühmadeks on põhikooli õpilased ja nende vanemad. Partneriteks on kooli juhtkond ning vallavalitsus.

Šveitsi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali NÕUKOGU OTSUSTAS TOETADA:

küsk vüf Harkujärve Kiriku Taastamise Selts projekti „Laste päevakeskuse käivitamine Harkujärve kogukonnakirikus“ (VYF-SP14-07) summas 29 996, 30 eurot.

Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Projekti abikõlblikkuse periood algab 1.08.14 ja lõpeb 31.08.15. Kulud on abikõlblikud kuni 15.09.15.

Kõik kodukandi lapsed on teretulnud.
Alustame registreerimist ringidesse.

  • Tantsutrenn ja näitering
  • Joonistamine ja maalimine
  • Luuleklubi
  • Käeline tegevus.

Päevakeskuses ootab lapsi alates augustist lastetöö kogemustega empaatiline juhendaja Sirli, kättesaadavad on ka lauatennis ja muud mängud.

Plaanime õppida ka toiduvalmistamist ja võitluskunste. Lapsevanemad saavad harrastada mustlastantse ja flamenkot.

Ruumide renoveerimist on toetanud Harku vallavalitsus ja Kultuuriministeerium.

„Laste päevakeskuse käivitamine Harkujärve kogukonnakirikus“
VÜF-SP14-07      

Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.küsk vüf

Šveitsi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital andis Harkujärve Kiriku Taastamise Seltsile rahalise toetuse summas
29 996, 30 eurot
(kakskümmend üheksa tuhat üheksasada üheksakümmend kuus eurot ja 30 senti) projekti elluviimiseks.
Toetuse saaja kohustus alustama projekti elluviimist 01.08.2014.a ja lõpetama projekti hiljemalt 31.08.2015.a.

Tühjana seisnud kirikuhoonesse rajatakse kogukonnakeskus, mis pakub ümberkaudsetele noortele peredele vajalikke teenuseid, korraldab kärajaid ning kultuuriüritusi.
Projekti käigus avatakse esmajärjekorras laste ja noorte päevakeskus, mis on avatud viiel päeval nädalas kell 13.00-18.00, lastel ning noortel on võimalus veeta vaba aega, osaleda ringitöös, saada vajadusel kerget einet, individuaalset õpiabi, juhendamist ja hingeabi.
Projekti elluviimise tulemusel paraneb teenuste kättesaadavus ning kujuneb välja tulemuslik koostöö teiste seltside ja avaliku sektori asutustega.
Projekti sihtgrupiks on Harkujärve piirkonna noored pered ja põhikooli lapsed (160). Alasihtgrupiks on puudustkannatavad pered, kellele osutatakse erilist tähelepanu. Tegevuste fookuses on sihtgruppide vaimne ja füüsiline tervis ning toimetulek.
Edu saavutamiseks sõlmitakse koostöölepped vallavalitsuse, põhikooli ja teiste partneritega, viiakse ellu annetuste kogumise ja avalike suhete strateegia.
Kogu Harkujärve kiriku kasutusele võtmine kogukonda suunatud teenuste osutamise ja vaba aja veetmise keskusena suurendab sotsiaalset sidusust, toimub mitmes etapis ja on rahastatav erinevatest allikatest (omavalitsuse toetus, kirikuvalitsuse osalus, lapsevanemate osalus, riigieelarve, annetused, ettevõtjate toetused, projektfinantseerimine ja teenuste müük).
Esimestel etappidel loodud väärtus ning teostatud tegevused loovad tingimused järgmistele, üksteist toetavatele tegevustele.